++ А --


Untitled Document
Untitled Document ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ Untitled Document

Untitled Document

 Заповед № 1612 от 01.10.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград.
 Заповед №1612 от 01.10.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
 Заповед №1612 от 01.10.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
 Приложение № 1 към Заповед №1163/23.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград.
 Приложение № 1 към Заповед №1195/30.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ПОС, с начин на трайно ползване - пасища, находящи се на територията на община Свиленград.
 Съобщение във връзка с насрочен повторен публичен търг съгласно Заповед №349 от 12.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград.
 Заповед №199/06.02.2019г. изменение на Заповед №166/05.02.2019г. на Кмета на община Свиленград относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС, находящи се в землище с.Мустрак, общ.Свиленград
 Заповед №166/05.02.2019г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС, находящи се в землище с.Мустрак, общ.Свиленград
 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №1703/20.11.2018г. на Кмета на община Свиленград.
 Съобщение относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем съгласно Заповед № 1614/06.11.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №1767/24.10.2017г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в община Свиленград
 Свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по Раздел I от Заповед№1051/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №3632/20.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед №3540/29.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ „Фолксваген голф”
 Заповед №1429/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/, находящ се в гр.Свиленград

Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г.

Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.