++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Изложба „Холограми на съкровищата от Тракийската гробница при с. Мезек” в БАН
21.04.2013
Изложбата „Холограми на съкровищата от Тракийската гробница при с. Мезек” се състоя от 18 до 20 април 2013 г. в БАН. Във фоайето на Българската академия на науките бяха представени холографски образи на музейни експонати от Тракийската гробница в с. Мезек. Холограмите са изработени от Института по оптически материали и технологии - ИОМТ по проекта на Община Свиленград „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на Европейския съюз., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Проектът е на обща стойност 3 142 267 лева. Неговата цел е подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм с цел привличане на български и чужди туристи.
В гробницата ще бъдат поставени холографски изображения на намерените при разкопките предмети, предимно златни и бронзови украшения. Посетителите ще могат да разгледат триизмерните им изображения, които ще бъдат в естествения размер и цвят на откритите предмети.
Автор на идеята и ръководител на научната разработка е проф. Симеон Съйнов. Организатори на изложбата са Община Свиленград, „Холобул” ООД при Института по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” на БАН и Националния археологически институт с Музей на БАН.
Експозицията представи холографски копия на намерените през 1931 г. предмети от Тракийската гробница край село Мезек. Те датират от ІV-ІІІ в.пр. Хр. Оригиналите се пазят в музея на Националния археологически институт на БАН, който ги предоставя за холографиране. Холографските копия ще бъдат поставени в тяхната автентична среда – „дромуса” (коридора на гробницата) в с. Мезек. На практика, такава експозиция, се прави за първи път в световната практика.
Колекцията се състои от 14 холограми, създадени по метода на руския учен акад. Юрий Денисюк. Използвана е нанокомпозитна холографска емулсия, създадена в бившата Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията – сега част от ИОМТ.
Изложбата беше открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, проф. Никола Малиновски, директор на Института по оптически материали и технологии(ИОМТ) „Акад. Й. Малиновски” на БАН и член –кореспондент Вежди Рашидов.
„Новост в случая е, че за първи път в световната практика музейните експонати ще се завърнат в автентичната си среда, там, където са открити, във вид на триизмерни холографски образи”, подчерта при откриването на изложбата председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров. В изказването си той посочи, че през тази година се навършват и 130 години от рождението на изтъкнатия учен - академик проф. Богдан Филов. „Връзката между настоящата изложба и неговата изследователска дейност е, че той провежда методични археологически разкопки на могилата в Мезек (1931 - 1933) и публикува най-обстойната научна статия за намерените находки”, каза акад. Воденичаров.
Изложбата бе посветена на 90-годишнината от рождението на акад. Йордан Малиновски (1923-1996), патрон на Института по оптически материали и технологии и бивш председател на БАН. Акад. Малиновски е един от учителите на създателите на наноразмерната светлочувствителна среда за записа на холограмите и на технологиите за тяхната обработка.
Авторът на холограмите проф. Симеон Съйнов сподели как е възникнала идеята през 2007 г. при посещението на гробницата в Мезек. „Всичките тези предмети са минали през ръцете ми - една невидима червена нишка минава през тях и от 2 500 години насам е свързващото звено във времето между богатото минало и сегашното настояще. Ние прехвърляме един мост в нашето високотехнологично време, свързано с иновации”.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.