++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Представяне на проекта „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”
30.04.2013
Днес бе представен проектът „Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград”, финансиран по ОП “Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.
Водеща организация в изпълнението му е Община Свиленград, а партньор е Община Любимец. Финансирането е на стойност 199 770 лв., които ще бъдат усвоени за период от 18 месеца.
Ръководителят на проекта Надя Пеева - секретар на Община Свиленград, представи екипа, целите и дейностите, които ще се изпълняват. Гости на събитието бяха заместник-кметовете на Свиленград и Любимец Мария Костадинова и Христо Желев, както и директори и експерти от двете администрации.
Общата цел на разработката е подобряване на организацията и работните процеси, оптимизиране на структурата на общинската администрация, повишаване на ефективността от нейната работа и укрепване на административния капацитет на Община Свиленград и Община Любимец. Това ще бъде постигнато чрез идентифициране на проблемни области след извършване на функционален анализ. Ще бъдат приложени последващи мерки и механизми, които да доведат до подобрена координация и по-ефикасно управление на общинските структури и оптимално използване на ресурсите.
Ще бъдат сформирани 8 работни групи (по 4 във всяка община) и ще се проведат работни срещи за обсъждане на индивидуални работни планове, длъжностни характеристики, роли в организационната структура, разработка на ръководства и наръчници и системи за подобряване на работните процеси и координацията в общинската администрация. Ще се извърши функционален анализ на двете общински структури, който включва цялостен преглед на функциите, отговорностите и капацитета, анализ и оценка на дейностите и работните процеси, анализ на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълняват съответните административни структури.
Очакваните резултати от осъществяването на проекта са: проведен функционален анализ на общинските структури на Свиленград и Любимец съгласно Единната методология за функционален анализ; разработен и отпечатан наръчник за индивидуални работни планове за двете общини, ръководство за провеждане на публични обсъждания за подобряване ефикасността и ефективността на административната структура и ръководство за организационно развитие на база целево-програмно управление за двете общини; разработени процедури и вътрешни правила в система за управление и измерване на изпълнението на работата; разработен план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на общинските администрации и механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административните услуги; ръководство за контрол и управление на документооборота и създаването на архив на текущата документация; изследван потенциал за развитие на двете общини и разработени препоръки за подобряване на работата по разработка и изпълнение на Общинските програми за развитие на двете общини за следващия програмен период.
Надяваме се всички тези резултати да доведат до подобрена организация и координация на общинските администрации, повишени ефективност, ефикасност и икономичност от дейността им и по-добър административен капацитет, завърши презентацията си Надя Пеева.
Заместник-кметът на Община Свиленград Мария Костадинова пожела успех на екипа и подчерта важността на проекта за организацията и качеството на работа в администрацията, тъй като той ще даде възможност обективно да се разпишат задълженията и отговорностите на всеки един служител, както и да се повиши мотивацията на хората при изпълнението на възложените им дейности.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.