++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Сключен е договорът, с който стартира изграждането на канализация в кв. „Кап. Петко войвода”
12.06.2013
Започва реконструкцията на водопроводна и изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кап. Петко войвода” и довършване на канализацията в кв. „Гебран”. На 11 юни бе сключен договорът с избрания изпълнител на работното проектиране и строителството на обектите – ДЗЗД „Дизайн конструкшън” - София. Консорциумът бе избран след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов и управителят на консорциума Иван Моллов подписаха договора. За три месеца ще бъдат изготвени работните проекти, а самото строителство ще стартира през есента. Предвижда се изграждането да приключи до декември 2014 г.
Дейностите по благоустрояване на двата квартала са част от проекта на общината „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и водопроводна мрежа в гр. Свиленград”. За първите шест месеца на годината екипът на проекта подготви и проведе 9 процедури за избор на изпълнител по всички предвидени в проектното предложение дейности, сред които инженеринг, строителство, строителен надзор, одит, публичност, външна техническа помощ. Вече има сключен договор и за реконструкцията на ВиК мрежата в кв. „Изгрев”. Избраният изпълнител – „Райкомерс Конструкшън” ЕАД - София, ще започне дейността до края на лятото. Предстои подписване на договори за строителството на пречиствателната станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура, както и за упражняване на строителен надзор на всички строителни обекти.
Проектът „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"- Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR – 510 11116 – C053, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.” Oбщата му стойност е 48 132 968,14 лв. Основната цел е подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на гр.Свиленград.
Проектът се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд и държавния бюджет на Република България. Oбщина Свиленград e бенефициент, а „ВиК“ ООД - гр. Хасково – асоцииран партньор.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.