++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обявление
12.05.2011
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
О Б Я В Л Е Н И Е

За предстоящо отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост , находящи се в Свиленград, за реализация на обект на транспортната и техническата инфраструктура : улица с о.т. 443-1077 /ул. „Зорница” / като част от околовръстен път - публична общинска собственост
На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А

Собствениците на поземлени имоти, находящи се в Свиленград и попадащи в реализацията на на обект на транспортната и техническата инфраструктура : улица с о.т. 443-1077 /ул. „Зорница” / като част от околовръстен път, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно плана на Свиленград , одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. на Кмета на Община Свиленград, предвиждащ реализиране на обект публична общинска собственост / чл. 22, ал.1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл.21,ал.1 от ЗОС/, както следва:

Поземлен имот - 2531; Квартал - 143А; Собственици - Георги Фотев Манафъков; Засегната площ от имота - 284 кв. м; Стойност на обезщетението в лева -7262 лв. и 350 лв. за подобрения
Поземлен имот - 2530; Квартал - 143А; Наследници на Колю Проданов Шейтанов; Засегната площ от имота - 315 кв. м; Обезщетение - 8063 лв.

Обектът на транспортната и техническата инфраструктура: улица с о.т. 443-1077 /ул.„Зорница”/ като част от околовръстен път е общински обект от първостепенно значение по смисъла на т.73 от § 5 от ДРна ЗУТ съгласно Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011г., приета с Решение № 870/04.02. 2011г., изм. с Решение №911/31.03.2011г. на ОбС-Свиленград.
Реализирането му ще доведе до изнасяне на транзитния поток от града , ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничат негативните въздействия върху околната среда.
В срока на обявлението, собствениците на посочените имоти следва да представят легитимни документи за собственост в дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” ,Община Свиленград ,ст.310, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведено по сметка на Община Свиленград, съгласно чл.29,ал.2 от ЗОС.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград.
Настоящото обявление е валидно за срок от един месец от датата на публикуването му.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.