++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Дневен ред на 56-то редовно заседание на ОбС-Свиленград
13.10.2011
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА


СВИКВАМ

Общински съвет- Свиленград на Петдесет и шесто редовно заседание, което ще се проведе на 17.10.2011 год./понеделник/ от 10,00 часа в заседателна зала на първи етаж на ОбА- Свиленград при следния,

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ № 288/06.10.2011 г. от ВрИД Кмет на община Свиленград- Мария Костадинова относно-Промени по бюджета на Община Свиленград за 2011 година.Докладва Председателят на ИК.
2.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №285/04.10.2011 год. от ВрИД Кмет на община Свиленград- Мария Костадинова относно- Изменение на Решение №252/30.10.2008г. и Решение № 340 / 29.01.2009г. и двете на Общински съвет Свиленград Докладва Председателят на ИК.
3.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №286/04.10.2011 год. от ВрИД Кмет на община Свиленград- Мария Костадинова, относно- Изменение на Решение №1091/20.09.2011г. на Общински съвет Свиленград Докладва Председателят на ИК .
4.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №287/05.10.2011 год. от ВрИД Кмет на община Свиленград- Мария Костадинова, относно-съгласие за право на преминаване през общински имот № 000452 в м.”Мал тепе” по КВС на с.Мезек, община Свиленград Докладва Председателят на ИК.
5.Приемане на решение по проект за решение по ДЗ № 284/ 03.10.2011 год. от Красимира Делибозова –общински съветник, относно- отпущане на финансова помощ на Кирил Станков –преподавател в I ОУ „Иван Вазов” Докладва Председателят на ИК.
6.Приемане на решение по проект за решение по Вжм № 169/ 04.10.2011 год. на Председателя на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докладва Председателят на ИК.


Председател на ОбС- Свиленград:…………………………….
/Таня Коларова/ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.