++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Дневен ред на Трето редовно заседание на ОбС - Свиленград
21.11.2011
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА /ПОДОбСНКВОбА/,

СВИКВАМ

Общински съвет- Свиленград на Трето редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2011. год./четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала / малката/ на ОбА- Свиленград при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вземане на решение за промяна на датата на последното редовно заседание на ОбС- Свиленград за 2011 год.
2.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение с №3/11.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Кандидатстване пред МРРБ по проект за Преустройство на обществена сграда в библиотека гр. Свиленград с партньорството на община Узункьопрю РТурция. Докладва Председателят ИК.
3.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение с ДЗ №12/15.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №26/223/00217 от 17.10.2011год. по проект „Залесяване на неземеделски земи в община Свиленград”. Докладва Председателят ИК.
4.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение на ИК във връзка с ДЗ №13/15.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №26/226/00257 от 17.10.2011год. по проект „Залесяване на опожарени горски територии и превантивни дейности в община Свиленград”. Докладва Председателят ИК.
5.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение на ИК във връзка с ДЗ №14/15.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Кандидатстване пред МРРБ на НЧ „Просвета-1870”- Свиленград. Докладва Председателят ИК.
6.Приемане на решение след изслушване становищата на ИК и КТСУ по предложения проект за решение с ДЗ №8/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Промени по Инвестиционната програма на община Свиленград за 2011год. Докладва Председателите ИК и КТСУ.
7.Приемане на решение след изслушване становището на БК по предложения проект за решение с ДЗ №10/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Промени по бюджета на Ф. „Образование” за 2011г. на дейност „ЦДГ, ДЯ и здравни кабинети”. Докладва Председателят БК.
8.Приемане на решение след изслушване становището на БК по предложения проект за решение с ДЗ №20/18.11.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Промени по бюджета на община Свиленград за 2011 г. Докладва Председателят БК.
9.Приемане на решение след изслушване становищата на КЗСДС и БК по предложения проект за решение с ДЗ №9/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Среднодневен хранителен оклад в детски ясли „Пролет”. Докладва Председателите на КЗСДС и БК.
10.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение на ИК във връзка с ДЗ №7/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Прекратяване на съсобственост между община Свиленград и физическо лице в УПИ VI- 77 в кв. 12 по плана на с. Момково. Докладва Председателят ИК.
11.Приемане на решение по предложения проект за решение с ДЗ №4/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Отдаване под наем на помещение- физкултурен салон, находящ се на 3-ти етаж на I ОУ „Иван Вазов”, гр. Свиленград. Докладва Председателят ИК.
12.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение на КТСУ във връзка с ДЗ №1/10.11.2011 год. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград,относно- Даване на съгласие за пристрояване към сграда, находяща се в УПИ I в кв.25, гр.Свиленград. Докладва Председателят КТСУ.
13.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение на КТСУ във връзка с ДЗ №17/15.11.2011 год. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград,относно- Съгласуване на задание за изработване на ПУП- план за застрояване и парцеларен план за изграждане на ветроенергиен парк в землището на с. Костур, с. Лисово и с. Дервишка могила, община Свиленград. Докладва Председателят КТСУ.
14.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение на ИК във връзка с ДЗ №5/14.11.2011 год. от инж. Георги Манолов-Кмет на община Свиленград, относно- Определяне на численост и състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ. Докладва Председателят ИК.
15.Приемане на решение след изслушване становището на КЗСДС по предложения проект за решение във връзка с ДЗ №291/26.10.2011г. от Комисия определена със Заповед №1004/13.06.2011г., относно- Искане за финансова помощ по ВК-61431/14.09.2011г. от Александър Ангелов Иванов. Докладва Председателят КЗСДС.
16.Приемане на решение след изслушване становищата на БК и КЗСДС БК по предложения проект за решение във връзка с ДЗ №292/28.10.2011г. от Мария Костадинова- Вр. и. д. Кмет на община Свиленград, относно- Искане за финансова помощ по Вжм-157/16.09.2011г. от Радослава Симеонова Ангелова. Докладват Председателите на БК и КЗСДС.
17.Приемане на решение след изслушване становището на КЗСДС по предложения проект за решение във връзка с Писмо Вжм 158/17.09.2011г. от Администрация на Президента на Република България, относно- Опрощаване на дължими държавни вземания на Елена Стоянова Анастасова. Докладва Председателят КЗСДС.


Председател на ОбС-Свиленград: Георги ЕленковВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.