++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр.Свиленград и с. Капитан Андреево
25.09.2014
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
Община Свиленград
и „Геосад“ ЕООД

обявяват, че съгласно Заповед № РД 16-19/28.08.2014 год. на изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /обнародвана в ДВ бр.76/12.09.2014год/, е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр.Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. Изпълнител на дейностите е фирма „Геосад“ ЕООД – гр. София

1.За правилното отразяване на границите на имотите и вещните права на собствениците е необходимо:
• В срок до 12.10.2014 год. собствениците да обозначат границите на поземлените имоти;
• В срок от 12.10.2014 год. до 12.11.2014 год. да предоставят копие от документите и актовете, удостоверяващи правата върху имотите в урбанизираните територии /територията на населеното място, без земеделските имоти/. За целта в сградата на Община Свиленград ще работи приемна.

2.Геодезическите измервания на границите ще се извършват както следва:
• кв. „Кап. Петко войвода“ - в периода 12.10. до 31.10.2014 год. съобразно
схема – график, изложена във фоайето на ОбА ;
• кв. „ Гебран „ - в периода 03.11. до 14.11.2014 год.;
• за останалата част на гр.Свиленград от 12.10. до 23.12.2014 год. съобразно схема – график във фоайето на ОбА ;
• за с. Капитан Андреево – от 03.11. до 23.12.2014 год.
Собствениците следва да осигурят достъп до имотите си съобразно обявения график и да съдействат за правилното отразяване на собствеността им.
За неспазилите срока за предоставяне на документи или неосигурили достъп до имотите си за извършване на геодезически измервания, влиза в сила чл.39, ал.6 от Наредба No3 на МРРБ, т.е. разходите за попълването на липсващата информация са за сметка на собствениците.

За удобство и улеснение на гражданите, фирмата изпълнител ще има приемна в сградата на Община Свиленград в периода 12.10. - 12.11.2014 год.
За допълнителна информация: инж.Васил Петков - Пловдив, ул."Хан Аспарух"89, тел. 032/535801, моб. 0888819428, е-mail: plangeo@abv.bg


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.