++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурс за главни експерти в отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” в Общинска администрация – Свиленград
03.11.2014
О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД
Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302
На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл
и Заповед №3983/22.10.2014г. на Кмета на Община Свиленград


ОБЯВЯВА КОНКУРС :

1. Конкурсът се обявява за 3 /три /щатни бройки от длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ”

в Отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград-
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:
- степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛЪВЪР
- професионален опит – 2/ДВЕ/ ГОДИНИ
- ранг – ІV МЛАДШИ
- Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки.
- Професионално направление – Право, Икономика, Туризъм.
- Специалност– Право, Международни икономически отношения, Финанси, Туризъм.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- магистърската степен на образование е предимство;
- владеене на английски език /владеенето на два или повече чужди езици е предимство/;
- работа с- Word, Excel, Power Point, Internet и електронна поща;
- Познания в работата с Оперативните програми. Опит в подготовка, изпълнение и/или координация на проекти, финансирани от Европейския съюз, Държавния бюджет, Международни фондове или други донорски програми.
- Познания в областта на Европейското и Българското законодателство.
- Умения за работа в екип, обобщаване и анализиране на информация и представяне на резултати, комуникативност, способност за работа в динамична среда.
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. Решаване на тест;
5.2. Интервю.
6. Кандидатите да представят следните документи:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
6.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС вр. чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
6.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
6.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация /сертификати, удостоверения и др./
6.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
7. Място на подаване на документите: Сградата на Общинска администрация-Свиленград, гр.Свиленград, бул.”България”32, ст.303
8. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на обявата за предстоящия конкурс /чл.10а, ал.1, т.4 от ЗДСл/
9. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика –
Цел на длъжността: Привличане на външно финансиране за дейностите на община Свиленград.
Области на дейност: Събиране на информация, разработване на проектни предложения и програмни документи за външно финансиране на община Свиленград.
Участва при разработване и изпълнение на проекти и контролира тяхната подготовка за кандидатстване от Европейските фондове и последващото им отчитане.
Следи за проектната обезпеченост и наличната тръжна документация на проектите, изготвя месечни справки и доклади за напредъка при подготовката и реализацията на проектите.
Обобщава и анализира информацията, за проучване на различни практики, проблеми и алтернативни решения.
10. Размер на основната заплата за длъжността – 580лв.
11. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

За повече информация относно конкурса - телефон 74303.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.