++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Решение на конкурсната комисия за длъжността Старши експерт „Капитално строителство и инвестиции”
27.07.2016
Р Е Ш Е Н И Е от 26.07.2016г.НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №2144 от 18.07.2016г. на Кмета на община Свиленград

Въз основа на резултатите от проведения конкурс за длъжността Старши експерт „Капитално строителство и инвестиции” в Отдел „Капитално строителство, обществени поръчки и контрол” в Общинска администрация – Свиленград, конкурсната комисия
След като всеки член от комисията прецени професионалните и делови качества на кандидата въз основа на дадените отговори на въпросите зададени на интервюто по 5-степенна скала и попълни формуляр, съгласно Приложение 4 към чл.32, ал.3 от НПКДС се формира следния окончателен резултат, като сбор от резултатите получени при провеждането на конкурса по чл.24, т.1 от наредбата – решаване на тест и резултатите от интервюто, умножени с коефициенти 5 и коефициент 3, определени от комисията с Протокол №1 от 18.07.2016г.
РЕШИ:
1. Христина Георгиева Милева получава следния окончателен резултат определен по чл.33 от НПКДС:

Резултат от решаване на теста- 50 точки умножен по коефициент 5=250
Оценка от проведеното интервюто- 147 умножена по коефициент 3=441
Общ резултат от конкурса = 691

На основание чл.10д, ал.1 от ЗДСл и чл.34, ал.1 от НПКДС класира
1.ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА– с общ резултат :691
за длъжността Старши експерт „Капитално строителство и инвестиции” в Отдел „Капитално строителство, обществени поръчки и контрол”

Решението относно класирането да се обяви на таблото за съобщения на входната врата на ОбА – Свиленград, на електронната страница на община Свиленград, а класирания кандидат да се уведоми писмено.

Председател:
/Подпис/


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.