++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността Директор на Исторически музей-Свиленград
20.09.2016
На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № 2969/20.09.2016 г.

О Б Я В Я В А М


І. Конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей – гр. Свиленград, с адрес: гр. Свиленград, бул. ”България” № 150.
Срок за назначаване 5(Пет) години.

ІІ. Кратко описание на длъжността:
Директорът на Исторически музей – гр. Свиленград организира и ръководи цялостната дейност на музея в рамките на определените му пълномощия и го представлява. Извършва разпоредителни действия с бюджета на музея и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания. Анализира, планира и отчита дейността на музея пред Общинската администрация, а в методическо отношение пред Министерството на културата. Създава условия за ефективното реализиране на функциите на музея, осъществява контрол над дейността на служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в музея, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите и недвижимите културни ценности. Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на музея, контролира спазването на трудовата дисциплина. Изпълнява задачи, възложени му с административни актове на министъра на културата и на Кмета на общината.

ІІІ.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания:
1.1.Образование – Висше; образователно-квалификационна степен „Магистър”;
1.2.Професионални направления – „История и археология”, „Социология, антропология и науки за културата”;
1.3.Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;
1.4.Да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност;
1.5.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.


2.Като предимство се счита:
2.1.Присъдени научни степени;
2.2.Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
2.3.Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
2.4.Чуждоезикова подготовка;
2.5.Компютърна грамотност.

ІV. Необходими документи:
1. Заявление за участие – по образец;
2. Автобиография - европейски формат, попълнена на компютър, подписана от кандидата - по образец;
3. Документ за самоличност (копие);
4. Документ/и за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността (копия);
5. Документ/и, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата (копие);
6. Свидетелство за съдимост - оригинал (в срок на валидност);
7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей – гр. Свиленград – оригинал;
8. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Свиленград за 5- годишен период, като подробно е разработена първата година (обем до 5 страници, формат А4) - в 11 екземпляра, поставени в непрозрачен плик, с изписано името на участника, която съдържа:
• анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
• тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
• определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, начините за постигането им;
• мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектоването, опазването и представянето на музейните фондове; научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
• етапи на реализация на концепцията.
9. Други документи, удостоверяващи наличието на специфични изисквания и предимства, посочени в обявлението (копия).

Всички копия на документи се заверяват собственоръчно от кандидата.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията на документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях.
Подаването на документи става лично или чрез упълномощено лице в срока и мястото, определени в настоящото обявление.
Определеното за приемане на документите лице ги завежда във входящ регистър, за което издава на приносителя документ.
Не се приемат за участие в конкурса и съответно връщат незабавно на кандидатите документи, които са подадени след изтичане на крайния срок за получаване.

V. Начин на провеждане на конкурса
1.Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Свиленград за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. Събеседване.
2.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
5.Председателят на конкурсната комисия, преди започването на конкурса, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал конкурса.
6.Кандидатите се явяват пред комисията за провеждане на конкурса, назначена съгласно чл. 94 от Кодекса на труда, по предварително изтеглен жребий.
7.Комисията предоставя възможност на всеки кандидат да представи разработената от него концепция.
8.Времето за представяне на концепцията и събеседването е с продължителност до 1 астрономически час (60 мин.) за всеки участник.
9.Комисията оценява качествата на кандидатите въз основа на представените документи и концепция, защитата й от кандидата, и проведеното събеседване, съгласно следните критерии:
9.1. Оценка на концепцията;
9.2. Познаване на нормативната уредба в областта на културното наследство;
9.3. Познаване на нормативната уредба в областта на музейното дело и опазването на културните ценности;
9.4. Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси;
9.5. Приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и организацията на дейността на музея;
9.6. Умения да аргументира и прилага управленски решения по компетентност;
9.7. Комуникативни способности и делови качества;
9.8. Професионален опит;
9.9. Управленски опит.

VІ. Срок и място за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в срок до 21.10.2016 год. включително, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч.
Документите се подават в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Комплектът документи и Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите. Могат да бъдат изтеглени и от електронната страница на Община Свиленград, раздел Актуално.
За информация и справки: Дирекция „Хуманитарни дейности”, стая 318, тел. 0379 318, e-mail: obrazovanie@svilengrad.bg, в срока за подаване на документи.
Информация относно провеждането на конкурса ще бъде публикувана в сайта на Община Свиленград.


ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
Кмет на Община Свиленград


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.