++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обявление за конкурс за длъжност Юрисконсулт, Отдел „Устройство на територията”
27.04.2017
О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД
Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302
На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл
и Заповед №602/21.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград

ОБЯВЯВА КОНКУРС :

1. Конкурсът се обявява за длъжност – ЮРИСКОНСУЛТ, Отдел „Устройство на територията”, Дирекция „общинска собственост и устройство на територията” при Общинска администрация – Свиленград.
2.Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени по нормативни актове за длъжността / КДА/:
-Степен на образование - ВИСШЕ / МАГИСТЪР
-Професионален опит НЕ СЕ ИЗИСКВА
-Ранг - V МЛАДШИ
-Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки
-Професионално направление – Право
-Специалност – Право
3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
4.Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4.2. Интервю.
5.Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
5.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС вр. чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
5.3.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен/диплома/;
5.4. Копие от документ за правоспособност, придобита по реда на Глава Четиринадесета "Придобиване на правоспособност- от чл. 294 до чл.301 вкл. от ЗСВ
5.5. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност;
5.6. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Място на подаване: Сградата на общинска администрация-Свиленград, гр.Свиленград, бул.”България”32, ст.303
7. Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване на настоящата обява.
8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Свиленград и на официалната електронна страница на община Свиленград
9. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Длъжността е свързана с осъществяването на процесуално представителство на Отдел „Устройство на територията” и Дирекция „ОСУТ”, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на отдела.
Правно обслужване на отдел „Устройство на територията”, свързано с:
- контрол по законосъобразното прилагане на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;
- правни консултации на служителите от отдел „Устройство на територията”
- изготвяне на становища и правна защита по административни дела, свързани с оспорвани актове по ЗУТ;
- изготвяне на становища по административни производства по реда на чл.225а от ЗУТ, съгласувано с Гл.архитект на Община Свиленград
- изготвяне/съгласуване на докладни до ОбС-Свиленград, свързани с устройство на територията;
- участие в ОЕСУТ като лице с юридическа правоспособност;
- подпомага дейността на дирекция ОСУТ по отношение на провеждане на процедури по ЗК и контрол на сключени договори по реда на ЗК.

10. Размер на основната заплата за длъжността – 700 лв.

За повече информация относно конкурса - телефон 74303.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.