++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Съобщение за стартиране на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“
16.08.2017
Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - BG16RFOP001-2.001-0155 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-1”
Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, с които ще се санират 3 сгради в града.

С официална церемония „Първа копка“, Община Свиленград ще даде началото на мащабен проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в града. Събитието ще се проведе на 18 август 2017 г. от 10:30 часа пред един от предвидените за саниране блокове на ул. „Генерал Скобелев“ № 29.
Проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-1”, се изпълнява по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Стойността му е над 1 млн. лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
Ръководителят по проекта ще представи основните цели, предстоящите дейности, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати по проекта. Предвидени са строително-монтажни дейности по 3 многофамилни жилищни сгради в града на адрес: ул. "Страшимир Дочков" №18, ул. "Генерал Скобелев" №29 и ул. "Септемврийци" №12.
Поканени са представители на фирмите изпълнители, граждани на Свиленград, пряко заинтересовани от проекта, както и представители на медиите.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

За повече информация по проекта:
Елена Таушанова, ръководител на проекта
Община Свиленград - Възложител
Тел.: 0379 743 31; e-mail: europroject_svgr@abv.bg

За повече информация по подготовката, провеждането и програмата на събитието:
Анелия Генова, „Перфекта Ейджънси“ ЕООД - изпълнител на договор за обществена поръчка относно реализиране на дейности за публичност и визуализация
Тел.: 0894 433 722; e-mail: office@perfectamarketing.com


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.