++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обява за конкурс за възлагане на управлението на дружеството с общинско имущество „МБАЛ – Свиленград” ЕООД
05.10.2017
ОБЯВА

Общински съвет-Свиленград, на основание чл.21, ал.2, вр.ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и чл.1 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения и Решение №641 от 27.09.2017г. на Общински съвет-Свиленград

ОБЯВЯВА

1. Обект на конкурса – Възлагане на управлението на дружеството с общинско имущество „МБАЛ – Свиленград” ЕООД – гр.Свиленград за срок от 3 години.
Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно изискванията на чл.2, ал.2 от Наредба №9/26.06.2000год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
- Първи етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
- Втори етап: Оценка на програма за развитие и управление на дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
- Трети етап: Провеждане на събеседване с кандидатите изразяващо се в защита на програмата за развитието за развитие и управление на дейността на лечебното заведение за тригодишен период по предходния етап и познаване на здравното законодателство.
2. Определя следните изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
2.1 да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
2.2 да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
2.3 да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса по утвърден образец, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
3.1. ПЛИК №1
3.1.1 Професионална автобиография;
3.1.2 Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”– нотариално заверено копие;
3.1.3 Документ за придобита основна специалност– нотариално заверено копие;
3.1.4 Документ, удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт– по смисъла на § 3 от Наредба 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – нотариално заверено копие;
3.1.5 Копие от трудовата книжка/служебна книжка, заверено от кандидата;
3.1.6 Свидетелство за съдимост в срок на валидност- оригинал;

3.2 ПЛИК №2
3.2.1. Писмена разработка на тема „Програма за развитието и дейността на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД за тригодишен период”;

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечата плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4. Срок и място за подаване на документите:
Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т.3 се подават лично или чрез упълномощено лице на адрес: гр. Свиленград, бул. България №32 в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани /ЦАИОГ/, до 30 /тридесет/ дни включително от датата на публикуване на обявата за конкурса. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден след посочения срок.
Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса в срока, определен в т.5, документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, съгласно чл.2, ал.3 от Наредба №9 / 26.06.2000год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. /по искане на кандидатите/

5. Конкурсът ще се проведе в 10.00 часа на първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие, в сградата на Общинска администрация- Свиленград, бул. България №32, ст.320. При промяна в датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.
ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.