++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обявление за публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за четири проекта
05.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД на четири проекта, както следва:
1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране на проект по ОПОС - "Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.Келанджика", Договор №BG16М1OP002-4.004-0006-С01 по Оперативна програма "Околна среда"2014-2020 г
Стойност на дълга: До 390 000 лв./ триста и деветдесет хиляди лева/
Вид на дълга: Дългосрочен
Срок на дълга: До 24 месеца
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград, с изключение на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OP002-4.004-0006-С01, по одобрен проект "Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.Келанджика", сключен между община Свиленград и Министерство на околната среда и водите на 13.02.2019 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свиленград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свиленград по по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране на проект от МРРБ - "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради - общинска собственост", Договор №BG16RFOP001-2.002-0019-С03 по Оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 г.
Стойност на дълга: До 570 000 лв./ петстотин и седемдесет хиляди лева/
Вид на дълга: Дългосрочен
Срок на дълга: До 24 месеца
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.002-0019-С03, проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради - общинска собственост", сключен между община Свиленград и Министерство на регионалното развитие и благоустройство 07.03.2019 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свиленград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свиленград по по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране на ДДC по проект на ДФЗ - "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Капитан Андреево, с.Левка, с.Момково и с.Студена"
Стойност на дълга: До 1 129 000 лв./ един милион сто двадесет и девет хиляди лева/
Вид на дълга: Дългосрочен
Срок на дълга: До 24 месеца
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свиленград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свиленград по по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

4.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране на проект ИНТЕРРЕГ V-А "Гърция-България" 2014-2020 г. - "Зелени урбанизирани територии - по-добро място за живеене"
Стойност на дълга: До 850 000 лв./ осемстотин и петдесет хиляди лева/
Вид на дълга: Дългосрочен
Срок на дълга: До 24 месеца
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград, с изключение на авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.12, по одобрен проект "Зелени урбанизирани територии - по-добро място за живеене ", сключен между община Свиленград и Управляващия орган на Трансгранична програма ИНТЕРРЕГ V-А "Гърция-България"2014-2020 г. на 01.07.2019 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по валутната сметка на Община Свиленград, по която постъпват средствата по проект "Зелени урбанизирани територии - по-добро място за живеене ", Договор за безвъзмездна помощ №В2.6d.12;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свиленград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свиленград по по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която - настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Общественото обсъждане ще се проведе на 17.09.2019 г., от 10.30 ч., в ст.320 на Общинска администрация - Свиленград. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в ОбА – Свиленград, стая 316 –Светлана Динкова.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.