++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свиленград за мандат януари 2020 - януари 2024
19.09.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград и в изпълнение на Решение №1188 от 29.05.2019 г. на Общински съвет - Свиленград, бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 – януари 2024 година.
На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково, проведено на 27.03.2019 г., са определени 35 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, като от тях 25 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Свиленград.
С предходни три обявления на Общински съвет Свиленград бе определен срок за кандидатстване от 13.06.2019г. до 24.06.2019г.; от 27.06.2019г. до 17.07.2019г. и съответно от 01.08.2019г. до 26.08.2019г. В тези срокове са подадени документи от кандидати, чийто брой е по-малък от определените 25бр. съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет Свиленград. В тази връзка е определен нов срок за кандидатстване от датата на публикуване на обявлението до 17, 30 часа на 19.10.2019г.
Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.
Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Свиленград да входират в деловодството на Общински съвет – Свиленград - стая 320 в сградата на Общинска администрация Свиленград, необходимите документи за участие в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 – януари 2024г., поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 19.10.2019г., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

І. Изисквания към кандидатите:
1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община Свиленград;
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
2.1. е съдебен заседател в друг съд;
2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
3. Необходими документи:

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;
3.5. Мотивационно писмо;
3.6. Писмено съгласие;
3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Обстоятелството по чл. 67, ал.1, т.4 от ЗСВ се установява служебно от комисията.
Документите се подават в срок до 17,30 часа на 19.10.2019г. в деловодството на Общински съвет – Свиленград - ет.2, стая 320 в сградата на Общинска администрация Свиленград.
На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.
Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
За информация и контакти:
Тел: 0379/7 4 320
Соня Трифонова - Ст. специалист Общински съвет – Свиленград


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.