++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за оповестяване на съдебно решение
01.08.2019
Общински съвет Свиленград оповестява, че с Решение №11208/18.07.2019г., постановено по адм.дело №8221/2017г. по описа на Върховен административен съд на Република България се обезсилва Решение №287/16.05.2017г., постановено по адм.дело №247/2017г по описа на АС – Хасково. Със същото решение на Върховния ...
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА
01.08.2019
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail: obs@svilengrad.bg ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ...
От 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 часа до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника
26.07.2019
В период от 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица. Подлежащите на третиране терени ...
Сметосъбирането в Свиленград се извършва по установения график
25.07.2019
Община Свиленград продължава да извършва сметосъбиране и сметоизвозване по определения досега график без промяна.
Конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост” се прекратява поради непостъпване на заявления за участие
23.07.2019
Със З А П О В Е Д №1162 от 23.07.2019г. Кметът на Община Свиленград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА прекратява конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост”, обявена със Заповед №900/14.06.2019 год., поради непостъпване на заявления за ...
Допълнение на разписанието на градските автобусни линии за съботните дни от 27.07.2019 г.
22.07.2019
С Решение №1196/26.06.2019г. на ОбС-Свиленград е приета промяна и допълнение на градски автобусни линии от общинската транспортна схема, като е допълнен маршрутът за движение на автобусите по направление Свиленград-ЖП Гара-Свиленград за всяка събота, както следва: 1.Начален час на ...
Информационна кампания за регистрирани земеделски производители от Инспекция по труда
26.06.2019
Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Хасково организира среща с регистрираните земеделски производители от община Свиленград във връзка с еднодневни трудови договори по чл.114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тя ще ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 Г.
26.06.2019
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail: obs@svilengrad.bg ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА ...
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград
20.06.2019
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. ...
Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград
13.06.2019
Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 13.06.2019 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.