НОВИНИ  
     
 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

На 7 юли 2015 г., от 14:00 часа, в Народно читалище "Просвета-1870" се проведе финална пресконференция по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” съгласно сключен   Договор № BG161PO001/5-03/2013/007, финансиран по  Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., ,процедура -Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С реализирането на проекта беше разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград, в съответствие с Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, съгласно НКПР на Република България до 2025 г., с цел трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на града и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите.
ИПГВР очерта визията за развитие на града до 2020 г.  – „Свиленград – притегателен център за младите хора, с развити транспортно – логистични, икономически и обслужващи функции, град със значимо културно –историческо наследство, отворена врата на Европа към Азия и Беломорието.
Общата цел на ИПГВР на гр. Свиленград за периода 2014-2020 г. е: Балансирано развитие на град Свиленград основаващо се на привличане и задържане на младите хора, налични местни ресурси, инженерно-техническа обезпеченост, културно-исторически ценности и благоприятно географско и административно-териториално разположение.


Проектът беше на стойност 199 800 лв. и се осъществи за период от 20 месеца.

Матрица-индикативен бюджет на ИПГВР на град Свиленград

Целеви и проблемен анализ

Стратегия на ИПГВР на град Свиленград

 
     
 

На 12.03.2015 г. в 15:00 ч. в Заседателната зала на общинска администрация се проведе Обществено обсъждане в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-03/2013/007„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013, “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Разработката на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград беше представена от експертния екип на „Юнайт консултинг” ЕООД, изпълнител по договор за изработване на  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”.  На проведеното обсъждане беше потърсено мнението, препоръките и предложенията на обществеността по изготвения проект на интегриран план, план-графика на изпълнение, източниците на финансиране, както разработените проектни идеи.

 

 
     
 

На 26.02.2015 г. в 14:00 ч. в Заседателната зала на общинска администрация се проведе Втори информационен ден в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-03/2013/007„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013, “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Ръководителят на проекта  представи  достигнатия етап на изпълнение на проекта, реализираните до момента дейности, идентифицираните проекти,източници на финансиране, както и предстоящите събития.  Отправена беше покана за предстоящото обществено обсъждане на цялостната разработка на ИПГВР.

 

 
     
 

Д О К Л А Д
от проведено Обществено обсъждане на формулираната Визия за развитие на град Свиленград до 2020г. в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
     
  Проектни идеи за ИПГВР Свиленград  
     
     
 

На 16.10.2014 г. в 15:00 ч. в Заседателната зала на общинска администрация се проведе Обществено обсъждане в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-03/2013/007„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013, “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Общественото обсъждане беше проведено с цел представяне на целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация, както и дефинираната  визия на гр. Свиленград. На проведеното обсъждане беше потърсено мнението, препоръките и предложенията на обществеността по предстоящото изпълнение на дейностите и изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград.

 

 
     
 

На 09.10.2014 г. в Заседателната зала на общинска администрация се проведе Първи информационен ден в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-03/2013/007„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013, “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. Ръководителят на проекта  представи  етапите на изпълнение на проекта, реализираните до момента дейности, избраните изпълнители по проекта както и предстоящите събития.  Представени и обсъдени  бяха основните изводи и постигнати резултати от изготвения аналитичен доклад от проведеното социологическо проучване.

 
     
 

Презентация на проекта (PDF)

 

 
     
 

На 06.02.2014 г. се проведе начална пресконференция в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-03/2013/007„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013, “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

 
     
 

След проведена обществена поръчка с предмет: „избор на изпълнител за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград  по две обособени позиции:
обособена позиция № 1 „изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свиленград „
обособена позиция № 2 „извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно ЗООС и ЗБР. (в случай на констатирана необходимост от компетентния орган РИОСВ след направената преценка в рамките на обособена позиция №1)”
Община Свиленград  сключи  договори с изпълнители за:
По първа обособена позиция избрания изпълнител е: „Юнайт Консултинг”  ЕООД;
По втора обособена позиция избрания изпълнител е : „Лемна Екоинвест-България”АД;

 
     
 

https://www.surveymonkey.com/s/biznes
https://www.surveymonkey.com/s/grajdani
https://www.surveymonkey.com/s/nepravitelstvensektor
https://www.surveymonkey.com/s/obshtinskaadministraciya
Уважаеми госпожо/господине,
Общинска администрация Свиленград провежда кратко социологическо проучване, чрез електронно анкетиране, сред гражданите, бизнеса, неправителствените организации и служителите в общинска администрация Свиленград, което ще спомогне за изготвянето на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград до 2020 година".
Вие имате шанса чрез тази анкета, реално да вземете участие в решаването на конкретни въпроси, свързани с бъдещето на града и района, в който живеете. Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание при планирането на действията за подобряване състоянието на град Свиленград.
Изследването е анонимно, резултатите от него ще бъдат използвани само в обобщен вид. Молим да попълните този въпросник, който съответства на вашия профил (гражданите, бизнеса, неправителствените организации и служителите в общинска администрация Свиленград ) Предварително Ви благодарим за отделеното време и отзивчивостта!

Общинска Администрация Свиленград
Отдел "Местно икономическо развитие, проекти и програми"
тел. +359 379 7 43 31
e-mail : europroject_svgr@abv.bg

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Този продукт е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този продукт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.