ЗА ПРОЕКТА  
     
   

С реализирането на настоящия проект ще бъде изработен ИПГВР на град Свиленград. С неговото последващо изпълнение ще се осигури устойчивото развитие на града. Едновременно с това ще се осигури пространствено развитие, съчетаващо социално-икономическото и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните му зони с неговото актуално устройствено планиране. ИПГВР ще осигури приемственост и ще доразвие в посока реализация другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и териториалното устройство. ИПГВР ще постигне максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект. Той ще осигури обвързаност и ефект върху следните хоризонтални въпроси - устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и въздействие на околната среда, иновации и правене на политики.

 
 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград ще бъде разработен в съответствие с заложените основни приоритети в Националната програма за реформи 2011 - 2015 г., а именно:

- Подобряване ефективността на публичните разходи и осигуряване на преразпределение на публичните разходи към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономиката
- По-добро и по-ефективно използване на трудовия потенциал в икономиката
- Развитие на човешките ресурси в държавната администрация
- Подобряване качеството и ефективността на образователните и обучителни системи
- Подобряване на инфраструктурата с оглед на подобряване на достъпа до Единния пазар
- Инвестиране в екологична инфраструктура
- Устойчиво и интегрирано градско развитие
- Повишаване на заетостта в целевия район
- Координация на секторни политики на регионално и местно ниво
- Предприемане на мерки за подобряване на усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд. както и на средства от други донорски програми.


Целите и стъпките за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – обект на настоящото проектно предложение са насочени в посоката на целите и стъпките за реализация на Оперативна програма „Регионално развитие”, а именно:
• Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за просперитет и развитие.
• Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони.
• Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.
• Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.


Проекта е в пълно съответствие и с приоритетите за развитие на Община Свиленград, заложени в Общинския план за развитие 2007 - 2013 и обобщени в следните направления:
-Стимулиране на интензивното икономическо развитие
-Развитие на селското и горското стопанство. Съживяване на селските райони
-Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата
-Управление на отпадъците и опазване на околната среда
-Опазване на културно- историческото наследство,развитие на културата и изкуството.

 

ДЕЙНОСТИ:


Дейност 1 "Избор на екип по проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.Вътрешен контрол на изпълнението на проекта."
Изпълнението на дейността ще протече на следните стъпки :
1. Избор на екип по проекта.
Проектният ръководител ще предложи на кмета на общината експерти за всяка от позициите в екипа на проекта за управление.
2. Сключване на договори между екипа по проекта и община Свиленград;
3. Осъществяване на първа работна среща на екипа.
Очаквани резултати и устойчивост:
-Сформиран екип по проекта;
-Сключени договори;
-Проведена начална среща на екипа;
-Разпределени индивидуални задачи и отговорности;
-Осъществен вътрешен контрол по изпълнението на проекта


Дейност 2 „Тръжни процедури – подготовка и провеждане“
Описание и обосновка на дейността:
Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки :
1. Избор на изпълнител на изготвяне на тръжни процедури - тази процедура ще бъде разработена от Екипа на проекта.
2. Разработване на документациите за провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта.
3. Съгласуване на разработените документации със съответните инстанции.
4. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.
Ще бъдат избрани изпълнители за следните дейности по проекта:
Обществена поръчка за избор на Изпълнител за изработване на ИПГВР на град Свиленград в две обособени позиции, както следва:
ОП 1: Изготвяне на ИПГВР на град Свиленград и преценка за необходимостта от ЕО и ОС
ОП 2: Извършване на оценка по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие
Следва да се отбележи, че изпълнителя на ЕО и ОС съгласно ЗООС и ЗБР ще бъде различен от изпълнителя на ИПГРВ на град Свиленград.
По проекта е необходимо и възлагането по чл.14(5) т.2 от ЗОП на следните дейности:
- Разработване на тръжна документация
- Дейности за разпространение на информация и публичност
- Одит на проекта
5.Сключване на договори за изпълнение на гореспоменатите услуги между община Свиленград и спечелилите фирми.
Очаквани резултати и устойчивост:
-Подготвени тръжни документации – 1 бр.
-Избрани изпълнители и сключени договори – 5 бр.
Устойчивостта на дейността ще бъде осигурена от екипа за управление и избраните външни изпълнители


Дейност 3 „Дейности за разпространение на информация и публичност“
Описание и обосновка на дейността:
Тази дейност е необходима по настоящият проект за да може да бъде постигнато високо ниво на информираност на обществеността относно проекта, целите и резултатите, финансовия принос на Европейския съюз. Дейностите за разпространение на информация и публичност на проекта и приноса на Европейския съюз ще бъдат реализирани чрез :
-Пресконференция за откриване на проекта и за запознаване на медиите и обществеността с проектните цели, дейности и резултати. Тази пресконференция ще се организира от Екипа за управление на проекта. Финална пресконференция ще бъде организирана от външен Изпълнител за запознаване на широката общественост с постигнатите резултати от реализацията на проекта.
- Подготвяне и изпращане на информационни писма – покани до заинтересовани институции (местната общественост, представители на гражданското общество и бизнеса, НПО, експлоатационните дружества и др.)
- Провеждане на информационни дни за запознаване на обществеността с реализираните дейности и постигнатите резултати на различни етапи от изработването на ИПГВР и реализацията на проекта – 2 бр.
Първият информационен ден ще бъде проведен при стартиране на изработването на ИПГВР, а втория на етапа на идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и др.
-Разработване на отделна информационна секция на интернет страницата на общината. Целта е в тази секция да се публикува текуща информация и съобщения за етапите на изпълнение на проекта, постигнатите резултати на отделните етапи, да постъпват предложения, коментари и препоръки при изработването на ИПГВР.
-Изготвяне и разпространение на листовки с информация за проекта и популяризираща приноса на ЕФРР за реализирането на настоящото проектно предложение – 1000 бр.
-Изготвяне и разпространение на плакати - 20 бр., съдържащи информация за предстоящите информационни дни, донорите на проекта, бенефициента, бюджета, продължителността и планираните дейности.
-Публикуване на статии ( 3 бр. в местни вестници),  информиращи за изпълнението на проекта и популяризиращи приноса на ЕС и РБ за осъществяването му
Очаквани резултати и устойчивост:
-Организирани и проведени пресконференции – 2 бр.
-Разработена информационна секция на интернет страницата на общината – 1 бр.
-Подготвени и изпратени покани за провеждането на информационен ден – 2бр.
-Проведени информационни дни – 2 бр.
-Изготвени и разпространени 1000 бр. листовки
-Изготвени и разпространени 20 бр. плакати
-Публикувани статии в местни медии информиращи за проекта и популяризиращи приноса на ЕС и РБ за осъществяването му - 3 бр.


Дейност 4 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград“
Описание и обосновка на дейността:
Изготвянето на ИПГВР ще се осъществи със съвместните усилия на екипа по проекта, сформираната в община Свиленград работна група и избраните външни изпълнители за изработването на ИПГВР и за извършване на преценка и оценка по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
След избора на фирма - изпълнител ще започне изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград, съгласно  Техническа спецификация за извършване на дейността, в съответствие с Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, съгласно НКПР на Република България до 2025 г., разработени от МРРБ и чрез осъществяване на следните поддейности:
1.1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.
1.2. Визия за развитието на града до 2020 г.
1.3. Провеждане на обществено обсъждане
Ще бъдат проведени 2 обществени обсъждания, както следва :
- Обществено обсъждане на резултатите от целевия и проблемен анализ и на дефинираната визия на града до 2020г.
- Обществено обсъждане на проекта за ИПГВР
В рамките на обсъждането обществеността ще бъде запозната с цялостната разработка на ИПГВР, ще бъдат обсъдени нейните мнения, препоръки и предложения.
1.4. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
1.5. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града;
1.6. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;
1.7. Извършване на преценка за необходимостта от:
1.7.1. Екологична оценка (ЕО) на ИПГВР, съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
1.7.2. Оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
1.7.3. Извършване на Екологична оценка съгласно ЗООС и получаване на Становище по ЕО (Ако се прецени необходимост след извършване на дейността 1.7.1)
1.7.4. Извършване на Оценка за съвместимост съгласно ЗБР и получаване на Решение за ОС
(Ако се прецени необходимост след извършване на дейността 1.7.2)
1.8. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР
1.9. Изготвяне на бюджет на ИПГВР
1.10. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
1.11. Съгласуване и одобрение на ИПГВР от община Свиленград
1.12. Одобрение на ИПГВР на град Свиленград от УО на ОПРР
Очаквани резултати и устойчивост:
- Разработен и одобрен ИПГВР на град Свиленград в съответствие с Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, съгласно НКПР на Република България до 2025 г. – 1 бр.


Дейност 5 „Финално отчитане и финален одит на проекта“
Очаквани резултати и устойчивост:
1. Изготвяне на финален технически отчет от екипа по проекта
2. Изготвяне на финален финансов отчет от екипа по проекта
3. Изготвяне на финален одит от сертифициран експерт счетоводител - одитор

 

 

 
 

Този продукт е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този продукт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.