++ А --


Untitled Document
Untitled Document ПРАВИЛНИЦИ Untitled Document

Untitled Document

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1187/29.05.19г. на ОбС - Свиленград
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1079/27.02.19г. на ОбС - Свиленград
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград,изм. с Решение №734/19.12.17г
Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с Решение №425/25.01.17г./
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград,изменен с Решение №174/25.05.2016г.
Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград,изменен с Решение №173/25.05.16г. на ОбС-Свиленград
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград /Решение №99/30.03.2016г.
Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград
Правилник на ОП"БО" изменен с Решение №54/27.01.2016г.
Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА/посл. актуализация Р-е №738/29.01.2014г./
Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие "Благоустрояване и озеленяване"-гр. Свиленград /приет с Решение №594/26.06.2013г./
Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград /приет с Решение №550/29.05.2013г./
Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" /посл. актуализация 27.02.2013г./
План за младежта на община Свиленград за 2013г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/
Правилник за дейността на Обществен спортен съвет в община Свиленград.
Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане на територията на община Свиленград.
Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./
Стратегията за развитие на социалните услуги /2011-2015/ и годишния план за развитие на общинско ниво е приета с Решение №946/28.04.2011 год.
Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" /посл. актуализация 28.06.2012г./
Правилник за организацията и дейността на ОбС за сътрудничество по етнически и демографски въпроси в Община Свиленград
Правилник за удостояване със звание "Почетен гражданин на Свиленград"
Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Свиленград.
Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативен съвет по туризъм към Община Свиленград /актуализация 31.03.2011г./
Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград / посл. актуализация 31.03.2011/
Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград./посл. актуализация/
Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"- гр.Свиленград /посл. актуализация на 03.11.2010г./
Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие Благоустрояване и озеленяване"- гр.Свиленград
Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград / посл. актуализация 03.11.2010/
Правилник за правата и задълженията на комисията, която да следи за целево разходване на средствата от облигационния заем, приет сРешение №663/29.04.2010 год.
Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Свиленград.
   1 2 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.